Địa chỉ: 43 Nguyễn Hoàng, Phưởng Hải Châu 2, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng