Địa chỉ: 15-17 Điểu Ông - Chợ Đồng Xoài, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước